arial" action="like" colorscheme="light">

Saturday, February 21, 2015

ေဂ်းကတ္လာေျပာေသာအေရးပါေသာအခ်က္-10ခ်က္ကာယဗလေလာကတြင္အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာကာယဗလခ်န္ပီယံ၊ရွစ္ထပ္ကြမ္းေမာင္အိုလံပီယာရြန္နီ
ကိုလ္းမင္းကို 2006-ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာ 30ရက္ေန ့တြင္အိုလံပီယာစင္ျမင့္ထက္ေပၚတြင္အနိုင္ယူျပီး
ေနာက္၊ကမၻာ့ေမာင္အိုလံပီယာသမိုင္းတြင္၊11-ေယာက္ေျမာက္ခ်န္ပီယံျဖစ္လာသူေဂ်းကတ္လာသည္
ကာယဗလေလာကတြင္အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။သူသည္လက္ရိွခ်န္ပီယံ
ရြန္နီကိုုလ္းမင္းအနားယူမွခ်န္ပီယံျဖစ္လာသူမဟုတ္ဘဲ၊အလဲထိုးအနိုင္ယူျပီးခ်န္ပီယံျဖစ္လာသည့္အ
ျပင္ေမာင္အိုလံပီယာသမိုင္းေႀကာင္းတြင္တစ္ဦးတည္းေသာ၊ရွုံးနိမ့္ျပီးသည့္အိုလံပီယာဆုကိုျပန္လည္
သိမ္းပိုက္နိုင္သည့္ေမာင္အိုလံပီယာျဖစ္သည္။ဤေဆာင္းပါးကုိေရးရျခင္းမွာကြ်န္ေတာ့္အထင္ယခုႏွစ္
ေမာင္အိုလံပီယာျပိဳင္ပဲြကိုေဂ်းကတ္လာမျပိဳင္ေတာ့ဘဲအနားယူသြားနိုင္သည္ဟုထင္မိသည့္အတြက္
သူ ့ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ဤေဆာင္းပါးကိုတင္ဆက္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ
ကတ္လာသည္ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုးအတြက္ထူးျခားႀကီးက်ယ္ေသာေမာင္အိုလံပီယာခ်န္ပီယံျဖစ္
သည္ကေတာ့အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ယခုတင္ျပေပးမည့္အခ်က္ဆယ္ခ်က္သည္ေဂ်းကတ္လာ၏
ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကိုရယူနိုင္ခဲ့ေသာအေတြ ့အႀကံဳမ်ားကိုကတ္လာကိုယ္တိုင္ေျပာထားေသာလိ်ဳ ့ ၀ွက္
ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

1-စဲြျမဲပါ။
ေလ့က်င့္ရမည့္ေန ့တြင္ဘယ္ေတာ့မွေလ့က်င့္ခ်ိန္ကိုမပ်က္ပါေစႏွင့္။ႀကြက္သားထုတက္ေစေရးအ
တြက္ႀကြက္သားမ်ားကိုအျပည့္အ၀လွံဳေဆာ္ေပးနိုင္ရန္ေလ့က်င့္ခ်ိန္ကိုမပ်က္ကြက္ပါေစႏွင့္။စဲြ
ျမဲမွသာႀကြက္သားထုတက္လာျခင္းကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
2-အေျခခံက်ေသာေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမ်ား(ဥပမာ-စကြပ္၊ဒတ္လဖ္၊ရင္အုပ္တြန္း)ျဖင့္သာေလ့က်င့္ပါ။
ထိုေလ့က်င့္ခန္းႀကီးမ်ားကႀကြက္သားမ်ားႀကီးထြားေစေသာဟိုမုန္းမ်ားထြက္ရိွမွဳကိုအားေကာင္း
ေစသည္။

3-တစ္ေန ့ကို6-နာရီမွ 10-နာရီအတြင္းရေအာင္အိပ္ပါ။
အိပ္ေရး၀၀အိပ္စက္ျခင္းသည္ႀကီးထြားဟိုမုန္းႏွင့္အျခားေသာကိုယ္တြင္းဟိုမုန္းမ်ားထြက္ရိွမွဳမ်ားကို
အားေကာင္းေစနိုင္သည့္အတြက္အအိပ္ကိုဂရုစိုက္ပါ။
4-ႀကြက္သားအုပ္စုတစ္ခုကိုငါးရက္မွတစ္ပါတ္အတြင္း၊တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုမေလ့က်င့္ပါႏွင့္။ႀကြက္သားထု
တက္လိုပါကေလ့က်င့္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ႀကားခႏၶာကိုယ္ကိုလံုလံုေလာက္ေလာက္အနားေပးရ
မည္ျဖစ္သည္။ထိုသို ့ႀကြက္သားမ်ားအျပည့္အ၀အားျပည့္ေစရန္ႀကြက္သားအုပ္စုတစ္ခုကိုေလ့က်င့္ျပီး
လ်င္ငါးရက္ေလာက္အနားေပးျဖစ္ေအာင္ေပးပါ။

5-တစ္ေက်ာ့လ်င္8-ႀကိမ္မွ 12-ႀကိမ္အတြင္းေလ့က်င့္ပါ။
အေက်ာ့မ်ားမ်ားေလ့က်င့္သည့္ volume နည္းစနစ္သည္ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွတက္စတိုစတီရုန္းႏွင့္အျခားေသာအနာဘိုးလစ္ဟိုမုန္းမ်ားထြက္ရိွ
မွဳအားေကာင္းေစနိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။
6-ႏွစ္နာရီ၊သံုးနာရီျခားတစ္ခါစားပါ။
ႀကြက္သားထုတက္ေစေရးအတြက္အဓိကအေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ၊တစ္ေန ့ကိုအနပ္ငယ္ေပါင္း
ေျခာက္နပ္ေလာက္ခဲြစားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို ့အနပ္ငယ္မ်ားခဲြစားျခင္းသည္ခႏၶာကိုယ္ကိုအနာဘိုးလစ္
ဟုေခၚေသာႀကြက္သားတည္ေဆာက္မွဳအေျခအေနတြင္တည္ရိွေနေစသည္။

7-တစ္ပါတ္လ်င္ကာဒီရိုသံုးႀကိမ္ေလာက္လုပ္ပါ။
တစ္ႀကိမ္ကာဒီရိုေလ့က်င့္လ်င္မိနစ္သံုးဆယ္ေလာက္
ေလ့က်င့္ပါ။ကာဒီရိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္အဆီကိုေလာင္ကြ်မ္းေစသည္သာမကႀကြက္သားႀကီးထြား
ေစေရးကိုအေထာက္အကူျပဳနိုင္ေသာႏွလံုးက်န္းမာေစသည့္အျပင္ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္အာဟာရမ်ားကို
ကိုယ္တြင္းသို ့လြယ္ကူစြာပို ့ေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္းစေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရိွေစသည္။
8-ေလ့က်င့္မွဳလြန္ကဲျခင္းကိုေရွာင္ပါ။
ႀကြက္သားအုပ္စုအေသးေလးမ်ားကို 9-ေက်ာ့၊ႀကြက္သားအုပ္စုအႀကီးမ်ားကို 15-ေက်ာ့ထက္ပိုျပီး
မကစားပါႏွင့္။ႀကြက္သားအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ေလ့က်င့္ခန္းသံုးမ်ိဳးမွငါးမ်ိဳးအထိသာအသံုးျပဳပါ။
ေလ့က်င့္မွဳလြန္ကဲျခင္းသည္ေကာ္တီေဆာ္လ္ဟုေခၚေသာႀကြက္သားမ်ွင္မ်ားကိုေလာင္ကြ်မ္းေစေသာ
ဟိုမုန္းကိုထြက္ေစသည့္အျပင္၊တက္စတိုစတီရုန္းပမာဏကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစကာ၊အင္ဆူလင္ခုခံ
အားကိုလည္းျမင့္တက္ေစပါသည္။

9-ေထာင့္ေပါင္းစံုေလ့က်င့္ပါ။
ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္လက္အက်ဥ္းအက်ယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ဒမ္ဘယ္သို့မဟုတ္ဘာ
ဘယ္လ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊positions အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္းႀကြက္သာအုပ္စုတစ္ခုကိုေထာင့္
ေပါင္းစံုမွေလ့က်င့္ေပးပါ။ႀကြက္သားအုပ္စုတစ္ခုကိုေထာင့္ေပါင္းစံုမွေလ့က်င့္လံွဳ ့ေဆာ္ေပးျခင္းသည္
ႀကြက္သားႀကီးထြားမွဳကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည္။

10-ေလ့က်င့္ျပီးျပီးခ်င္းေကာင္းမြန္ေသာျဖည့္စြက္အာဟာရမ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။
သိပၸံနည္းက်စမ္းသပ္ထားျပီးေသာ၊အဆင့္မွီအရည္အေသြးစိတ္ခ်ရသည့္ျဖည့္စြက္အာဟာရမ်ားကို
ေလ့က်င့္ျပီးျပီးခ်င္းအသံုးျပဳပါ။ေဂ်းကတ္လာကေတာ့ Muscle-tech ၏စပြန္ဆာအားကစားသမားျဖစ္
သည့္အတြက္ Muscle-tech ေဆးမ်ားကိုညြန္းေသာ္လည္းကြ်န္ေတာ္တို ့အေနႏွင့္မူမိမိတို ့နွင့္သင့္
ေတာ္နိုင္ေသာ၊အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရိွနိုင္ေသာျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားကို၀ယ္ယူသံုးစဲြႀကပါ။မည္သည့္
ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားသည္အဓိကက်သည္။မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ပမာဏမည္မွ်သံုးရမည္ကိုမႀကာမွီတင္
ဆက္ေပးပါဦးမည္။
ဤေဆာင္းပါးသည္ပညာေပးသက္သက္သာျဖစ္သည္။အတိအက်လိုက္လုပ္ရမည္ဟုမဆုိလိုပါ။အ
ဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္နွင့္ natural လံုး၀မတူညီေသာ္လည္းကတ္လာ၏အႀကံေပး
ခ်က္မ်ားသည္လက္ေတြ ့အေတြ ့အႀကံဳမ်ားမွထြက္လာျခင္းေႀကာင့္ေလ်ာ့မတြက္ဘဲတန္ဖိုးထားျပီး
ေလ့လာႀကည့္ပါ။သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Free download this page’s android application here:
https://www.dropbox.com/s/dset2vb3e0wrp0x/MuscleProfessor%28II%29.apk?dl=0